Rapport 243: Holdningsundersøkelse om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og omegn 2020

Kort beskrivelse
Bomstasjonene i Oslo ble åpnet 1. februar 1990. I den forbindelse har det siden 1989 vært gjennomført en årlig undersøkelse blant befolkningen i Oslo og de nærliggende kommunene (tidligere Akershus) om deres holdninger til ulike aspekter ved bomstasjonene. Hovedformålet med denne rapportserien og den årlige undersøkelsen er å avdekke eventuelle atferds- og holdningsendringer over tid.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Mars 2021
Versjon:  1  
Konsulent:  Opinion AS
Last ned (2.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 259 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Ragnhild Celine Bjørnstad Rud.

Konsulent: Opinion AS  

Ansvarlig hos Opinion AS: Ole Brauteset og Julie Opedal

Oppsummering  

• Flere er fornøyd med ordningen med bompenger i Oslo-området i 2020 sammenlignet med 2019. I 2019 oppga 50 % at de var positive (meget positive eller ganske positive) til ordningen med bompenger. I 2020 har denne andelen økt til 57 %, som er en signifikant økning.
• Majoriteten oppgir at de er fornøyde med standarden på hovedveinettet i Oslo-området: Totalt oppgir vel 7 av 10 at de enten er meget eller ganske fornøyd
• Flere enn 8 av 10 oppgir at de er enige i at det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen i perioder med dårlig luftkvalitet. Dette ligger på nivå med 2019, hvor det ikke er noen signifikante endringer.
• 70 % mener at elbiler bør betale mindre ved passering av bomstasjonene. Sammenlignet med 2019, ser vi at det generelt er fallende oppslutning om de ulike fordelene for elbil. Oppslutning om at det bør være gratis å passere bomstasjoner og at det bør være gratis parkering på offentlige parkeringsplasser viser en signifikant nedgang i forhold til fjoråret.
• Flest (43 %) oppgir at de selv var sjåfør i privatbil ved siste arbeidsreise. 3 av 10 benyttet seg av kollektivtransport, mens like mange (begge 1 av 10) gikk eller syklet. Største endring sammenlignet med fjoråret er nedgangen i andelen som oppgir at de reiste kollektivt (8 prosentpoeng). Denne nedgangen er signifikant. Det er også en økning i andelen som reiste til jobb som sjåfør av privatbil. En kan anta at den pågående koronasituasjonen har påvirkning på endrede adferdsmønstre.

Nøkkelord  

Holdninger til bomringen og bompenger