Rapport 228: Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2017

Kort beskrivelse
Bomringen i Oslo ble åpnet 1. februar 1990. I den forbindelse har det siden 1989 vært gjennomført en årlig undersøkelse blant bosatte i Oslo og Akershus om deres holdninger til forskjellige forhold ved bomringen. Hovedformålet med denne rapportserien og den årlige undersøkelsen er å kartlegge eventuelle atferds- og holdningsendringer over tid.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2017
Versjon:  1  
Konsulent:  Norfakta Markedsanalyse AS
Last ned (6.5 MB)

Denne rapport er lastet ned 502 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Norfakta Markedsanalyse AS  

Ansvarlig hos Norfakta Markedsanalyse AS : Øyvind Sletten og Jarle Gulbrandsen

Oppsummering  

Undersøkelsen i 2017 viser at:
- 54 % er positive til innføringen av bompenger (nedgang på 2 prosentpoeng siden 2016).
- Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til, øker andelen som er positive til innføringen av bomringene med 9 prosentpoeng.
- 37 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med reiser til og fra arbeid. 1,4 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med levering/ henting i barnehage.
- 72 % er fornøyde med hovedveinettet. 72 % er fornøyde med kollektivtilbudet. 33 % er fornøyde med standarden på sykkelveinettet. 82 % er fornøyde med tilretteleggingen for gående.
- 70 % mener det er riktig at trafikanter som kjører bil er med på å betale for forbedringer av kollektivsystemet.
- 39 % av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel.
- Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (83 %), etterfulgt av syklister (69 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (27 %) og færrest vil prioritere opp (25 %).
- 78 % synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken. Flest er for piggdekkavgift (82 %) samt miljøfartsgrense (63 %).
- 70 % mener det er riktig at elbiler skal passere i bomringen til redusert pris. 65 % mener det er riktig at elbiler bør ha tilgang til å benytte kollektivfelt dersom de har med passasjer(er). 40 % mener det er riktig at elbiler bør ha tilgang til gratis parkering på offentlige plasser.
- Før ny takstordning 1. oktober: 44 % av respondentene er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene. Etter innføring av ny takstordning 1. oktober: 38 % er for ny ordning.
- Før ny takstordning 1. oktober: 53 % av respondentene er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite. Etter innføring av ny takstordning 1. oktober: 52 % av respondentene er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.

Nøkkelord  

Holdninger til bomringen i Oslo og Akershus 1989-2017, samt reisemåter og virkemiddelbruk