Rapport 216: Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2015

Kort beskrivelse
Rapporten kartlegger holdninger til trafikantbetaling blant bosatte i Oslo og Akershus i 2015, samt endringer over tid. Undersøkelsen viser at i 2015 er 61 % av respondentene positive til innføringen av bompenger i Oslo-området.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2015
Versjon:  2   (se versjonslogg nedenfor)
Konsulent:  Norfakta Markedsanalyse AS
Last ned (2.8 MB)

Denne rapport er lastet ned 170 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Mats Mikael Larsen

Telefon: 24058130

E-post: mats.larsen@vegvesen.no

Vedlegg  
Konsulent: Norfakta Markedsanalyse AS  

Ansvarlig hos Norfakta Markedsanalyse AS: Øyvind Sletten

Telefon: 73845508/ 93022499

E-post: sletten@norfakta.no

Versjonslogg  
Dato Versjon Merknad
2015-12-14 1 Første publisert versjon
2015-12-10 2
Oppsummering  


Rapporten kartlegger holdninger til trafikantbetaling blant bosatte i Oslo og Akershus i 2015, samt endringer over tid. Undersøkelsen viser at i 2015 er 61 % av respondentene positive til innføringen av bompenger i Oslo-området. Dette resultatet er det høyeste målt siden undersøkelsens start i 1989. Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til øker andelen som er positive til innføringen av bomringene med 13 prosentpoeng. 35 % av totalutvalget blir belastet bomavgift i forbindelse med reiser til og fra arbeid. 0,9 % av totalutvalget blir belastet bomavgift i forbindelse med levering/henting i barnehage.

67 % av respondentene er fornøyde med hovedveinettet. 74 %l er fornøyd med kollektivtilbudet. 25 % er fornøyde med standarden på sykkelveinettet og 84 % er fornøyde med tilretteleggingen for gående. Det er 72 % som mener at trafikanter som kjører bil skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet.

47 % av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel. Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (83 %), etterfulgt av syklister (77 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (25 %) og færrest vil prioritere opp (25 %).

81 % synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken. Flest er for piggdekkavgift (81 %) samt miljøfelt (72 %).

59 % mener det er riktig at elbiler skal passere gratis i bomringen. 42 % mener det er riktig at elbiler henholdsvis bør ha tilgang til å benytte kollektivfelt. 47 % mener det er riktig at elbiler bør ha tilgang til gratis parkering på offentlige plasser.

52 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene. 58 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.

Nøkkelord  

Reisevaner