Rapport 214: Hvilke virkemidler monner for økt andel kollektivreiser, sykling og gange?

Kort beskrivelse
COWI AS har gjennomført en kvalitativ vurdering av ulike typer tiltak som virker lovende for å nå nullvekstmålet for biltrafikk i Oslo og Akershus. Oppdragsgiver har vært Ruter As på vegne av PROSAM. I prosjektet ble det gjennomført to seminarer med deltakere fra Ruter og PROSAM. Seminardeltakerne har gitt relevante innspill som er tatt hensyn til i tiltaksvurderingen. Rapporten i sin endelige form presenterer konsulentens egne, faglige vurderinger.
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  April 2015
Versjon:  1  
Konsulent:  Cowi AS
Last ned (4.7 MB)

Denne rapport er lastet ned 615 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ansvarlig hos Ruter: Truls Angell

Konsulent: Cowi AS  

Ansvarlig hos Cowi AS: Hanne Samstad

Oppsummering  

Nullvekstmålet for biltrafikk innebærer at kollektivtrafikk, sykkel og gange må ta veksten i personreiser framover. Denne rapporten tar for seg hva slags tiltak som monner for at nullvekstmålet skal nås i Oslo og Akershus. En arealplanlegging som legger opp til fortetting, kombinert med vegprising og et styrket kollektivtilbud, vil
• legge forholdene til rette for økt sykling og gange,
• øke kollektivandelen, og
• styrke konkurransekraften for kollektivtransport, sykkel og gange relativt til biltransport.
Køprising er vurdert som det mest lovende bildempende tiltaket og frekvensøkning det mest lovende kollektivtiltaket etter de kriteriene som er lagt til grunn.

Nøkkelord  

Nullvekstmålet