Rapport 206: Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 2013

Kort beskrivelse
Rapporten kartlegger holdninger til trafikantbetaling blant bosatte i Oslo og Akershus i 2013, samt endringer over tid. Undersøkelsen viser at i 2013 er 49 % av respondentene positive til innføringen av bompenger i Oslo-området.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2013
Versjon:  1  
Konsulent:  Norfakta Markedsanalyse AS
Last ned (3 MB)

Denne rapport er lastet ned 92 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Mats Mikael Larsen

Telefon: 24058130

E-post: mats.larsen@vegvesen.no

Vedlegg  
Konsulent: Norfakta Markedsanalyse AS  

Ansvarlig hos Norfakta Markedsanalyse AS:

Telefon: 73845508/93022499

E-post: sletten@norfakta.no

Oppsummering  

Rapporten kartlegger holdninger til trafikantbetaling blant bosatte i Oslo og Akershus i 2013, samt endringer over tid. Undersøkelsen viser at i 2013 er 49 % av respondentene positive til innføringen av bompenger i Oslo-området. Det er kun målingene i 2006 og 2012 som viser en like stor andel positive. Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til øker andelen som er positive til innføringen av bomringene med 10 prosentpoeng. 33 % av totalutvalget blir belastet bomavgift i forbindelse med reiser til og fra arbeid. 0,7 % av totalutvalget blir belastet bomavgift i forbindelse med levering/henting i barnehage.
<br />
<br />64 % av respondentene er fornøyde med kollektivtilbudet, 57 % er fornøyde med standarden på hovedveinettet, 24 % er fornøyde med standarden på sykkelveinettet og 80 % er fornøyde med tilretteleggingen for gående. Det er 60 % som mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet.
<br />
<br />47 % av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel. Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (80 %), etterfulgt av syklister (76 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (18 %) og færrest vil prioritere opp (34 %).
<br />
<br />75 % synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken. Mest nevnte forslag til tiltak blant de som mener det er riktig, er piggdekkavgift (74 %) samt miljøfartsgrense (62 %). 3 av 10 er plaget av støy fra vegtrafikk.
<br />
<br />60 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene. 58 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.
<br />

Nøkkelord  

4