Om PROSAM

PROSAM ble i 1987 etablert for å styrke og koordinere arbeidet med trafikkdata og prognoser i Oslo området.

PROSAM har som oppgave å utvikle og vedlikeholde et felles datagrunnlag og nødvendig prognoseverktøy. Det gir de deltagende parter mulighet til å beregne transport- og trafikkmessige konsekvenser av tiltak innenfor vei - og kollektivsektoren samt alternativer hva gjelder arealbruk.


Følgende etater er med i PROSAM

Bymiljøetaten Jernbanedirektoratet
Plan- og bygningsetaten Ruter
Klimaetaten Statens vegvesen
Viken Fylkeskommune
 

Medlemmer fra deltakerorganisasjonene deltar med økonomiske midler og fagressurser. Deltakerne er representert i Styringsgruppa samt diverse faggrupper etter behov.


Styringsgruppen

Skal årlig behandle arbeidsplaner og budsjetter for PROSAM's arbeid. Beslutter igangsetting av større prosjekter som er hensiktsmessig for de oppgaver som PROSAM skal løse med tilhørende fremdriftsplaner Styringsgruppen er PROSAM's øverste organ. Samtlige medlemmer er representert. Styringsgruppen velger selv leder og nestleder for en periode på 2 år.

Gruppens oppgaver er å årlig behandle arbeidsplaner og budsjetter for PROSAM's arbeid. De omforente arbeidsplaner og budsjetter ansees som bindende for den enkelte etat mht. personellinnsats, økonomiske midler, utstyr og lokaler. Sørge for at arbeidet i PROSAM drives fram i et tempo som er hensiktsmessig for de oppgaver PROSAM skal løse.

Styringsgruppen møtes 2 - 4 ganger i året.