Rapport 247: Testing og vurdering av arealdataverktøyet (ADV) med RTM23+

Kort beskrivelse
PROSAM ønsker en vurdering om hvorvidt det er hensiktsmessig å fortsette
arbeidet med å hente inn og tilrettelegge data for de øvrige kommunene i
RTM23+området, og fortsette med å bruke ADV-prognoser for Oslo i stedet for
arbeidsplass- og befolkningsprognosene som PBE utarbeider for RTM23+.
Funnene i denne rapporten indikerer at ADV-data gir et mer nyansert
modellresultat, samt et realistisk bilde på fordeling av befolkning og
arbeidsplasser i modellområdet.
Utgiver:  Plan- og bygningsetaten
Utgitt:  September 2022
Versjon:  1  
Konsulent:  Sweco
Last ned (5.8 MB)

Denne rapport er lastet ned 36 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Plan- og bygningsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Sweco  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Denne rapporten viser at modellberegninger med sonedata fra ADV gir realistiske resultater.
Befolkningsutviklingen justeres noe sammenlignet med tidligere sonedata, hvor det er mindre vekst i
ADV hovedsakelig i Oslo vest og sør, mens indre by og Hovinbyen får større vekst. Utviklingen i
arbeidsplasser viser i ADV en høyere vekst i Oslo sør og indre by, mens Hovinbyen og
Fjordbyen/sentrum får mindre vekst sammenlignet med tidligere sonedata. Reisemiddel- og
reisehensiktsfordelingen er relativt lik med begge sonedatasettene.
Resultatene viser at ADV hensyntar arealdata og omfordeler bosatte og arbeidsplasser etter et
realistisk mønster. Parkeringsdata er også ivaretatt, og resultatene indikerer at ADV-data kan gi et noe
mer nyansert modellresultat som hensyntar reelle arealplan- og parkeringsdata.

Nøkkelord  

Arealdataverktøy, ADV