Rapport 246: Holdningsundersøkelse om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud 2021

Kort beskrivelse
Bomstasjonene i Oslo ble åpnet 1. februar 1990. I den forbindelse har det siden 1989 vært gjennomført en årlig undersøkelse blant befolkningen i Oslo og Viken (tidligere Akershus) om deres holdninger til ulike aspekter ved bomstasjonene. Hovedformålet med denne rapportserien og den årlige undersøkelsen er å avdekke eventuelle atferds- og holdningsendringer over tid.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Februar 2022
Versjon:  1  
Konsulent:  Opinion AS
Last ned (1.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 154 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen:

Konsulent: Opinion AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Det er flere som er positivt innstilt til ordningen med bompenger i Oslo-området. I 2021 oppgir vel halvparten (55 prosent) at de mener at ordningen er meget eller ganske positivt tiltak. 41 prosent synes derimot at ordningen er et ganske eller meget negativt tiltak. 5 prosent er usikre eller velger å ikke svare. Resultatene ligger relativt stabilt sammenlignet med fjoråret, og det er ingen signifikante endringer fra 2020 til 2021.

Nøkkelord  

Bomstasjoner, bompenger, holdninger og atferd