Rapport 215: Trafikkutvikling i Oslo og Akershus 2008-2014

Kort beskrivelse
Rapporten gir en oversikt over trafikkmengdene (ÅDT) på hovedvegnettet i Oslo og Akershus. På overordnet nivå er dette illustrert ved å vise de siste års trafikkutvikling i form av en vegtrafikkindeks.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Juni 2015
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (9.9 MB)

Denne rapport er lastet ned 1258 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Solvar Sollied Hanssen

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Årlig gjennomføres det et omfattende registreringsopplegg av trafikken i Oslo og Akershus for å kartlegge trafikkutviklingen og eventuelle endringer i trafikkmønsteret. Til å koordinere og utvikle arbeidet med trafikktellinger og transportprognoser ble det i 1987 opprettet et samordningsorgan kalt PROSAM (samarbeidet for bedre transportprognoser i Oslo-området). PROSAM har siden den gang jevnlig gitt ut rapporter som viser trafikkutviklingen i Oslo og Akershus.

Rapporten gir en oversikt over trafikkmengdene (ÅDT) på hovedvegnettet i Oslo og Akershus. På overordnet nivå er dette illustrert ved å vise de siste års trafikkutvikling i form av en vegtrafikkindeks.

Videre redegjøres det for trafikkutviklingen over de to tette snittene som utgjøres av Oslo bygrense og bomringen i Oslo. Rapporten viser også utviklingen for bomstasjonen i Bærum.

Over fylkesgrensen mellom Akershus og de omkringliggende fylker, krysser det en mengde store og små veier. Av praktiske årsaker viser rapporten bare hvordan trafikken har endret seg på de mest trafikkerte av disse veiene. Dette er tatt med for å indikere hvilket nivå disse grensepasseringene har. Videre viser rapporten årsdøgntrafikken i de kontinuerlige registreringspunktene (nivå 1) og beregnet årsdøgntrafikk i de periodiske registreringspunktene (nivå 2 og nivå 3).

Rapporten gir også oversikt over utviklingen av sykkeltrafikk i Oslo og Akershus.

Til sist gjengir rapporten trafikkprognoser frem mot 2040.

I et eget vedlegg er det også vist trafikkmengder (ÅDT 2014) på de enkelte delstrekninger av hovedvegnettet i Oslo, Asker og Bærum, Follo og Romerike.

Rapporten er utarbeidet av Solvar Sollied Hanssen i Statens vegvesen, Region Øst

Nøkkelord  

Trafikkutvikling Oslo og Akershus