Rapport 207: Telling av fotgjengere og syklister ved Ring 1

Kort beskrivelse
Denne rapporten er en oppsummering av resultatene av fotgjenger- og sykkeltellinger som er utført i seks forskjellige tellesnitt ved Ring 1 i løpet av september 2013.
Utgiver:  Bymiljøetaten
Utgitt:  Desember 2013
Versjon:  2   (se versjonslogg nedenfor)
Konsulent:  Sweco Norge AS
Last ned (2.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 148 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Bymiljøetaten  

Ansvarlig hos Bymiljøetaten: Per Laudal

Konsulent: Sweco Norge AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Versjonslogg  
Dato Versjon Merknad
2013-12-21 1 Første publisert versjon
2014-02-12 2 Rettelse i versjon 2: Kapitel 5 - Bilag, PUNKT 5 - RåDHUSPLASSEN VED BRYNJULF BULLS PLASS - retning B fra Rådhusplassen kl 15:45 og 16:00. Her er korrekte tall 30 syklister og 296 fotgjengere. I forrige utgave var disse tallene byttet om.
Oppsummering  

Fotgjenger- og sykkeldata er etterspurt av flere aktører. I dag utføres fotgjengertellinger hovedsakelig i forbindelse med konkrete prosjekter i Oslo. Hensikten med denne rapporten er å legge til rette for en mal som letter arbeidet med å gjennomføre årlige tellinger av fotgjengere og syklister som krysser Ring 1. Det er ønskelig å få et bilde av hvordan gang- og sykkeltrafikken utvikler seg fra år til år.
Denne rapporten er en oppsummering av resultatene av fotgjenger- og sykkeltellinger som er utført i seks forskjellige tellesnitt ved Ring 1 i løpet av september 2013.
Tellingene viser at det jevnt over er et høyere antall gående om ettermiddagen enn om morgenen. Størst trafikk av gående er registrert i Grønlandsleiret og Brynjulf Bulls plass.
Når det gjelder sykler, ble det jevnt over er registrert omtrent like mange syklende om morgenen som om ettermiddagen i de forskjellige tellesnittene. Størst sykkeltrafikk er registrert i Grønlandsleiret, Brynjulf Bulls plass og Torggata.
I videre analyser vil det være aktuelt å presentere tabell og grafer som viser totalt antall syklende og gående fra år til år i de utvalgte tellesnittene.

Nøkkelord