Rapport 199: Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2012

Kort beskrivelse
Rapporten kartlegger holdninger til trafikantbetaling blant bosatte i Oslo og Akershus i 2012, samt endringer over tid.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Januar 2013
Versjon:  1  
Konsulent:  Norfakta Markedsanalyse AS
Last ned (3.5 MB)

Denne rapport er lastet ned 130 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ansvarlig hos Statens vegvesen: Mats Mikael Larsen

Telefon: 24058130

E-post: mats.larsen@vegvesen.no

Vedlegg  
Konsulent: Norfakta Markedsanalyse AS  

Ansvarlig hos Norfakta Markedsanalyse AS:

Telefon: 73845508/93022499

E-post: sletten@norfakta.no

Oppsummering  

Undersøkelsen viser at det i 2012 er flere enn før som er positive til innføringen av bompenger i Oslo-området. 49 % av respondentene er positive, og det er, sammen med målingen i 2006, det høyeste målte nivået. Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til øker andelen som er positive til innføringen av bomringene. 43 % av respondentene må passere bomringen på vei til og fra jobb, og 11 % må passere på vei til og fra barnehage.

57 % av respondentene er fornøyde med standarden på hovedveinettet, 60 % er fornøyde med kollektivtilbudet, 24 % er fornøyde med standarden på sykkelveinettet og 77 % er fornøyde med tilretteleggingen for gående. Det er 62 % som mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet.

Om lag halvparten av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel, mens 2 av 10 vil gå oftere dersom det blir bedre tilrettelagt for gående. Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (84 %), etterfulgt av syklister (77 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (18 %) og færrest vil prioritere opp (34 %).

7 av 10 synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken. Mest nevnte forslag til tiltak blant de som mener det er riktig, er piggdekkavgift (76 %) samt miljøfartsgrense (64 %). 3 av 10 er plaget av støy fra vegtrafikk.

46 % er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene. 43 % er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.

Nøkkelord