Rapport 196: Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2011

Kort beskrivelse
Rapporten kartlegger holdninger til trafikantbetaling blant bosatte i Oslo og Akershus i 2011, samt endringer i reisemåter og virkemiddelbruk over tid.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Februar 2012
Versjon:  1  
Konsulent:  Opinion Perduco
Last ned (2.6 MB)

Denne rapport er lastet ned 133 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Opinion Perduco  

Ansvarlig hos Opinion Perduco:

Oppsummering  

Rapporten kartlegger holdninger til trafikantbetaling blant bosatte i Oslo og Akershus i 2011, samt endringer over tid. Undersøkelsen i 2011 viser at:
- Færre er positive og flere er negative til innføringen av bomringer i Oslo-området i 2011. Dette bryter med trenden fra 2008 til 2010.
- Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til øker andelen som er positive til innføringen av bomringene.
- Nesten 3 av 4 støtter en forlengelse av bomringen for å delfinansiere vegutbygging og kollektivtrafikk.
- 1 av 3 må passere bomringen på vei til og fra jobb, mens 1 av 10 må passere på vei til og fra barnehage.
- 62 % mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet. Dette er en nedgang på 5 prosentpoeng fra 2010.
- Folk er mest fornøyd med tilretteleggingen for gående (71 %), og minst fornøyd med sykkelveinettet. Flere var fornøyde med infrastrukturen/tilbudet til alle de fire trafikantgruppene i 2010 enn det er i 2011.
- 4 av 10 mener de vil sykle oftere dersom det blir bedre ble tilrettelagt for sykkel. 2 av 10 vil gå oftere dersom det blir bedre tilrettelagt for gående.
Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (84 %), etterfulgt av syklister (76 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (18 %) og færrest vil prioritere opp (40 %). For alle trafikantgruppene er det i 2011 flere som mener at trafikantgruppen bør prioriteres opp enn det var i 2010.
45 % er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene.
44 % er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.

Nøkkelord  

Holdninger til bomringene i Oslo og Akershus 1989-2011, samt reisemåter og virkemiddelbruk