Rapport 189: Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2010

Kort beskrivelse
Rapport 189 undersøker holdninger til bomringene i Oslo og Akershus 1989-2010, samt reisemåter og virkemiddelbruk, blant annet ut i fra hvor man bor i forhold til bomringene.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Februar 2011
Versjon:  1  
Konsulent:  TNS Gallup
Last ned (1.5 MB)

Denne rapport er lastet ned 247 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: TNS Gallup  

Ansvarlig hos TNS Gallup: Benedicte Falch-Monsen og Roar Hind

Oppsummering  

Rapporten kartlegger holdninger til trafikantbetaling blant bosatte i Oslo og
Akershus i 2010, samt endringer over tid.

årets undersøkelse viser at:
- Flere er positive og fårre er negative til innføringen av bomringer i
Oslo-området. Dette viderefører trenden fra 2008 og 2009.
- Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til, øker
andelen som er positive til bomringene.
- 8 av 10 støtter forlengelsen av bomringen for å delfinansiere
vegutbygging og kollektivtrafikk.
- Kun 6 % trenger å passer bomringene for å levere eller hente i
barnehagen, dette er samme nivå som i 2009.
- 2 av 3 mener det er riktig at bompenger skal brukes til
kollektivutbygging. Dette er samme nivå som i 2009.
- Gjennomsnittsandelen av inntektene som de spurte mener bør
brukes til kollektivtiltak er 41 %.
- Flest er fornøyd med tilretteleggingen for gående (71 %), mens
sykkelvegnettet er folk mest misfornøyd med (52 %). Fornøydheten
med hovedvegnettet og kollektivtilbudet ligger omtrent på samme
nivå som 2009, der ca 60 % er fornøyd og ca 35 % er misfornøyd.
- Sammenlignet med tidligere år er folk mer fornøyd med
kollektivtilbudet i 2010 enn de siste årene.
- 43 % ville ha syklet oftere om det hadde blitt bedre tilrettelagt for
syklende.
- Det ble spurt om de ulike trafikantgruppene bør prioriteres opp eller
ned eller som i dag. Flest ville prioritere opp kollektivreisende (80 %)
og syklister (71 %), mens bilister var den trafikantgruppen flest ville
prioritere ned og fårrest ville prioritere opp (33 %).
- Halvparten av de spurte er for innføring av tidsdifferensierte takster
der det blir dyrere enn i dag å reise i rushtiden, lavere utenom
rushtiden og gratis på kvelden. 34 % er i mot en slik ordning.
- 45 % er for innføringen av miljødifferensierte takster der prisen blir
høyere enn i dag for biler som forurenser mye og laver enn i dag for
biler som forurenser lite, mens 40 % er i mot en slik ordning.

Nøkkelord  

Holdninger til bomringene i Oslo og Akershus 1989-2010, samt reisemåter og virkemiddelbruk, blant annet ut i fra hvor man bor i forhold til bomringene.