Rapport 135: Omlegging av fylkeskryssende busstraseer i Oslo sentrum. Før- og etterundersøkelser

Kort beskrivelse
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  Mai 2006
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (6.2 MB)

Denne rapport er lastet ned 1045 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Traseene til de fylkeskryssende busslinjene i Oslo sentrum ble i 2004 flyttet fra søndre kollektivstreng til Ring 1 og E-18 Festningstunnelen. Prøveordningen er godkjent av Samferdselsdepartementet. Føl-gende hovedprinsipper er lagt til grunn for omleggingen: - Bybusser med lokalbussfunksjon og tett stoppmønster skal betjene indre sentrum - Regionbusser skal betjene viktige holdeplasser og knutepunkt som gir tilgjengelighet til sentrum - Fjernbusser skal kjøre hovedinnfartsårer og betjene viktige knutepunkt med jernbane- og eller fly-tilknytning i Oslo og Akershus Bakgrunnen for omleggingen er Oslo kommunes målsetting om å redusere den motoriserte trafikken i de mest sentrale delene av sentrum. Målsettingen er basert på et ønske om å forbedre bymiljøet ved å prioritere myke trafikanter og redusere støy- og luftforurensingen. Det har i tillegg vært lagt vekt på at omleggingen skal bidra til bedre framkommelighet og holdeplasskapasitet for bybussene

Nøkkelord