Rapport 131: Samferdselsdata for Oslo og Akershus 2004

Kort beskrivelse
Beskrivelse ikke tilgjengelig
Utgiver:  Samferdselsetaten
Utgitt:  Desember 2004
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (3.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 1486 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Samferdselsetaten  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

PROSAM har tidligere utarbeidet en serie rapporter om samferdselsdata. Forrige rapport ble utgitt i november 2004. Rapporten som nå er utarbeidet er en oppdatering av fjorårets rapport, og inneholder i all hovedsak innhentet tallmateriale. Det er i liten grad gjennomført egne analyser og sammenligninger, eller knyttet konkluderende tekst til dataene som presenteres. Dette skyldes at brukerne av denne rapporten i de fleste tilfeller søker de konkrete tallene, og ikke bestemte delkonklusjoner der ett av flere mulige fokus er premissleverandør. Sammenligninger og tekstlige beskrivelse av det innsamlede datamaterialet er derfor begrenset til et minimum. Tallmaterialet er forsøkt presentert på en lettfattelig og selvforklarende måte, og leseren selv bør i stor grad kunne trekke sine egne konklusjoner. Vi henviser til rapportens kildehenvisninger dersom det skulle være behov for utdypende informasjon. Hensikten med rapporten er å samle samferdselsdata, som kan være nyttige i en planleggingssammenheng, på et sted. Målgruppen vil først og fremst være planleggere av ulike typer samferdselstiltak innen offentlig og privat virksomhet, samt beslutningstakere på høyere nivå.

Nøkkelord