Om PROSAM

PROSAM ble i 1987 etablert for å styrke og koordinere arbeidet med trafikkdata og prognoser i Oslo området.

PROSAM har som oppgave å utvikle og vedlikeholde et felles datagrunnlag og nødvendig prognoseverktøy. Det gir de deltagende parter mulighet til å beregne transport- og trafikkmessige konsekvenser av tiltak innenfor vei - og kollektivsektoren samt alternativer hva gjelder arealbruk.


Følgende etater er med i PROSAM

Bymiljøetaten Jernbanedirektoratet
Plan- og bygningsetaten Ruter
Klimaetaten Statens vegvesen
Viken Fylkeskommune

Medlemmer fra deltakerorganisasjonene deltar med økonomiske midler og fagressurser.

Styringsgruppen

Leder:Statens vegvesen ved Ina Abrahamsen
Medlem:Maja Karin Cimmerbeck - Bymiljøetaten
Medlem:Sarah Soon Malling - Bymiljøetaten
Medlem:Hans Martin Aambø - Plan og bygningsetaten
Medlem:Chi Kwan Kwong - RUTER
Medlem:Truls Angell - RUTER
Medlem:Audun Garberg - Klimaetaten
Medlem:Stein Batalden - Jernbanedirektoratet
Medlem:Torild Skovli - Viken Fylkeskommune

Styringsgruppen er PROSAM's øverste organ. Samtlige medlemmer er representert.

Styringsgruppen behandler årlig arbeidsplaner og budsjetter for PROSAM's arbeid.

Beslutter igangsetting av større prosjekter som er hensiktsmessig for de oppgaver som PROSAM skal løse.

Styringsgruppen velger selv leder. Møtes 2 - 4 ganger i året.

Transportstatistikkgruppa

Leder: Sarah Soon Malling - Bymiljøetaten

Gruppa skal koordinere arbeidet med å systematisere, kvalitetssikre og formidle trafikk- og reisevanedata for Oslo og Viken

Gruppens oppgaver:

  • Presentasjon og formidling av eksisterende data
  • Dokumentasjon av virkninger av utbyggingstiltak og trafikale omlegginger
  • Metodeutvikling: Vurdere, bruke og anbefale nye metoder for å øke datakvaliteten. Det kan være utprøving og sammenligning av ulike typer analyser, beregningsmetoder og registreringsutstyr for innsamling av data
  • Dokumentasjon angående standarder/kvalitet for riktig tolking av data, samt nybrottsarbeid. 

Gruppas leder møter i styringsgruppa.

Modell og RVU gruppe

Leder: Truls Angell - RUTER

PROSAMs Modell og RVU gruppe arbeider med forvaltning og utvikling av verktøy innen modellering av transportmarkedet i Oslo og deler av Viken.

I forbindelse med dette arbeidet samler og tilrettelegger gruppa en mengde datagrunnlag som utvikling i befolkning og arbeidsplasser, kollektivtilbud, gang- og sykkelnettverk og vegnettverk.

I tillegg publiserer gruppa rapporter knyttet til befolkningens reiseadferd.

Gruppas arbeid danner grunnlag for en rekke analyser internt og på tvers av de ulike medlemsorganisasjonene, herunder KVUer og beregninger til byvekstavtaler.

Gruppas leder møter i styringsgruppa.